Správne právo v časoch pandémie koronavírusu. Časť druhá: Úlohy a oprávnenia polície

Začnem mimo tému, no dobré správy si v časoch, keď výrazne dominujú médiám i sociálnym sieťam skôr tie ťaživé, zaslúžia zvýšenú pozornosť: 16. 3. 2020 Česká republika ohlásila prvé tri prípady vyliečenia sa z ochorenia Covid-19 diagnostikovaného u našich susedov.[1] Snažme sa neklesať na mysli a verme, že deň, keď počty vyliečených pacientov v Európe prevýšia počty novo diagnostikovaných prípadov, nie je až tak ďaleko, ako sa možno dnes bojíme.

Ale späť k téme – dva dni predtým, teda 14. marca 2020 – médiá priniesli správu, že najväčšie obvodné oddelenie Policajného zboru na Slovensku (Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice – Staré Mesto) možno bude ochromené, pretože sekretárka, ktorá na ňom pracovala, bola pozitívne testovaná na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2[2]. Našťastie, výsledky testov policajtov sa ukázali negatívne[3]. Správa však pochopiteľne verejnosť znepokojila, lebo ilustruje, že policajti, ktorých práca je teraz naozaj vitálna pre spoločnosť, môžu byť zraniteľní. Verme však, že štát sa postaral o to, aby policajti boli dobre vybavení ochrannými prostriedkami.

Ako veľmi dobré opatrenie sa javí rozhodnutie prezidenta Polície Českej republiky J. Švejdara, ktorý nielen utlmil kvôli šíreniu koronavírusu kontroly ľudí a vozidiel, pri ktorých by policajti prišli do osobného kontaktu s inými osobami (s výnimkou prípadov ohrozenia života alebo zdravia), ale, a to považujem za veľmi dôležité, určil, aby sa policajti na služobných útvaroch rozdelili na dve skupiny, ktoré navzájom nesmú prísť do kontaktu.[4] Vďaka tomu – ak by aj na nejakom útvare došlo k potrebe umiestiť policajtov do karantény – aspoň polovica z nich by zostala k dispozícii pre výkon služby. Myslím si, že tento príklad by mal nasledovať aj náš Policajný zbor. (Ako nasledovania hodný vzor sa mi javí aj obmedzenie dopravných kontrol. Neznamená to, že by policajti mali prestať dohliadať nad bezpečnosťou a plynulosťou premávky na pozemných komunikáciách, ale teraz naozaj nie je vhodná doba na kontrolu autolekárničiek.[5])

Rešpektujme pokyny polície!

V tomto článku by som rád načrtol niektoré oprávnenia a úlohy polície s väčším významom v časoch pandémie koronavírusu. Zároveň by som tým chcel čitateľom aj pripomenúť povinnosť každého jednotlivca rešpektovať a plniť pokyny a výzvy policajtov.[6] Bolo by naozaj nešťastné, keby sa pri súčasných problémoch presadzovalo myslenie v štýle „ukážte mi, kde v zákone je toto takto upravené“, či „povedzte mi presný paragraf, podľa ktorého to odo mňa žiadate“; a už vôbec nemožno akceptovať incidenty, ako bol ten, o ktorom v nedeľu 15. marca 2020 informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na facebookovej stránke Polícia SR – Bratislavský kraj – išlo o prípad maďarského vodiča, ktorý na hraniciach s Českou republikou na hraničnom priechode Brodské odmietol rešpektovať výzvy policajtov PZ nevstupovať na územie SR, následkom čoho ho polícia musela prenasledovať a nakoniec skončil v cele policajného zaistenia[7]. Zdravý rozum káže správať sa k rozumným požiadavkám polície s rešpektom, nehádať sa s policajtmi a ich pokyny zrealizovať.

Zdôrazňujem, že článok reaguje na aktuálnu situáciu, ale momentálne je vývoj diania dosť volatilný a môže sa stať, že už zajtra môžu byť právne limity možností zásahov zo strany polície posunuté oproti dnešku (napríklad ak by došlo k vyhláseniu plošnej karantény, plošne vyhláseného núdzového stavu[8] či dokonca zákazu vychádzania). Tento článok vychádza z reálií tak, ako sú dané večer 16. marca 2020.

Oprávnenia a úlohy policajtov Policajného zboru

Úlohy Policajného zboru primárne upravuje § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (v článku aj len „zákon o PZ“). Už v tomto ustanovení nájdeme niekoľko úloh, ktoré sú vo vecnej súvislosti s riešením pandemickej situácie. Najvšeobecnejšou úlohou Policajného zboru je spolupôsobiť pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona o PZ). Typicky svoje najvšeobecnejšie poriadkové úlohy plní Policajný zbor tak, že vykonáva dohľad nad zachovávaním právnych a iných sociálnych noriem a v prípade, ak zistí ich porušenie, zjednáva nápravu, či už výzvou, dohováraním, príkazom, alebo aj vykonaním služobného zákroku, vrátane využitia donucovacích prostriedkov.

Policajný zbor ďalej v zmysle zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky, a spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie. V súvislosti s pandémiou vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie Covid-19 treba pripomenúť, že v mnohých ohľadoch musíme vnímať aj zmenenú realitu v rovine aplikácie práva. To, čo sme roky v učebniciach správneho práva uvádzali ako trochu abstraktne vyznievajúcu poučku, a síce že verejný poriadok[9] je právne neurčitý pojem, ktorého konkrétny obsah záleží nielen od miesta, času, ale aj od širších spoločenských okolností, teraz nadobudlo nový, omnoho hmatateľnejší význam. Dovolím si tvrdiť, že v súčasnej situácii môžeme ako porušenie verejného poriadku vnímať aj situácie za bežných okolností úplne nevinné a bezproblémové, ako je napríklad „party“ tínedžerov v parku. V situácii, keď sa v záujme utlmenia šírenia vírusu javí ako esenciálne obmedziť sociálne kontakty na nevyhnutné minimum, možno vnímať aj „nevinné“ „posedávanie“ skupín osôb na lavičkách ako konanie zrejme narušujúce verejný poriadok.

Ktoré oprávnenia príslušníkov Policajného zboru môžu mať v súčasnej situácii osobitný význam? Na prvom mieste by som uviedol oprávnenie podľa § 27 zákona o PZ (oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste). Toto oprávnenie možno využiť aj vtedy, ak je to nevyhnutné pre udržanie verejného poriadku či ochranu zdravia. Za splnenia tejto podmienky policajt PZ je oprávnený každému prikázať, aby

a) v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,

b) na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.

Toto oprávnenie je využiteľné na reguláciu prúdov pohybu osôb na verejnosti tak, aby sa predišlo ich zhlukovaniu a tým zvýšeniu rizika šírenia choroby. Možno ho však využiť aj na ten účel, aby sa verejnosť chránila pred vstupom na miesto, ktoré by mohlo byť virologicky rizikové.

To, či využitie tohto oprávnenia je – ako ustanovuje § 27 zákona o PZ – nevyhnutné pre ochranu verejného poriadku či verejného zdravia, je na posúdení policajta. Zdôrazňujem preto ešte raz, že toto nie je vhodná situácia na „dohadovanie“ sa s policajtmi.

Podľa môjho názoru v situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame, by mohlo zo strany polície dôjsť v prípadoch nedodržiavania nariadenej karantény a tým ohrozovania verejného zdravia aj k využitiu oprávnenia na zaistenie osoby podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o Policajnom zbore – podľa tohto ustanovenia Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok. Ak by teda fyzická osoba nedodržiavala nariadenú karanténu, pohybovala by sa na verejnosti, na pracovisku, bolo by možné povedať, že táto osoba ohrozuje zdravie iných a bolo by možné ju zaistiť.

Ďalej spomeňme oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky podľa § 26 zákona o PZ. Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice schengenského priestoru je policajt oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich vonkajšiu hranicu. Policajt je oprávnený vykonávať kontrolu ostatných sprievodných dokladov a preverovať skutočnosti súvisiace s prekračovaním vonkajšej hranice, ak to ustanovuje osobitný predpis, ktorým je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006 , ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou vonkajšiu hranicu schengenského priestoru je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, vecí a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenia má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho s prekročením vonkajšej hranice a priestupku na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.

Ako sme videli, tieto oprávnenia sa vzťahujú v zásade na vonkajšiu hranicu schengenského priestoru, avšak v zmysle § 26 ods. 3 sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici podľa § 13 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[10].

Nebudem podrobnejšie rozoberať ďalšie oprávnenia Policajného zboru, ktoré zákon o Policajnom zbore upravuje a ktoré v tomto období môžu byť využívané v rámci opatrení proti šíreniu koronavíru SARS-CoV-2, iba ich spomeniem: môže ísť napríklad o oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, alebo o oprávnenie otvoriť byt podľa ustanovení § 29 zákona o PZ[11]

Policajný zbor plní úlohy týkajúce sa zmierňovania šírenia koronavíru SARS-CoV-2 nielen v rozsahu, ktorý je upravený v zákone o PZ. Útvary Policajného zboru sú aj súčasťou integrovaného záchranného systému[12] a ako také sa podieľajú na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu operačného strediska Policajného zboru.[13]

Úlohy Policajného zboru, ktoré majú relevanciu vo vzťahu k predchádzaniu šírenia koronavíru SARS-CoV-2, upravujú aj ďalšie zákony (napríklad Trestný poriadok alebo zákon o priestupkoch).

Pomoc zo strany Ozbrojených síl

V úvode článku som naznačil obavy z možných problémov spôsobených dočasnou zdravotnou nespôsobilosťou vykonávať službu či karanténou väčšieho počtu policajtov. Ide o vážne potenciálne riziko, keďže v čase pandémie koronavíru SARS-CoV-2 policajtov nepotrebujeme ako soľ len ako strážcov hraníc či verejného poriadku; zabudnúť nemožno ani na bezpečnostné riziká, ktoré epidemická situácia môže priniesť. Nevieme, ako sa situácia bude vyvíjať, ale nemožno vylúčiť ani to, že by mohlo dôjsť napríklad k zneužívaniu situácie na rozsiahlejšiu majetkovú trestnú činnosť (rabovanie obchodov či skladov v prípade problémov so zásobovaním), alebo napríklad k páchaniu trestných činov extrémizmu (najmä ak by došlo k tomu, že by vznikli ohniská vírusu v niektorých vylúčených komunitách, ktoré by následne čelili prejavom rasizmu).

Čo by sa dalo robiť, ak by nadkritický počet policajtov sa ocitol mimo službu? V zmysle ustanovení paragrafov 70 a 71 zákona o PZ ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať (okrem iného) na zabezpečenie ochrany štátnej hranice či verejného poriadku, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely v stave bezpečnosti profesionálnych vojakov, ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v krízovej situácii vojakov mimoriadnej služby a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže v prípade takéhoto vyčlenenia preukazujú príslušnosť na plnenie úloh Policajného zboru svojou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“. Najmä v prípade vojakov nejde o neobvyklú situáciu, môžeme si spomenúť napríklad na ich pôsobenie na ochrane Vianočných trhov v Bratislave minulý rok.

Vychádzajúc z informácií na webovom sídle Ministerstva obrany SR, vláda SR nateraz rozhodla o vyčlenení až do 500 príslušníkov ozbrojených síl pre plnenie úloh Policajného zboru, a to podľa aktuálnych potrieb. Títo profesionálni vojaci policajtom pomáhajú v zmiešaných hliadkach s kontrolami na hraničných priechodoch a s podporou informačnej kampane v súvislosti so šírením koronavírusu.[14] Podľa správ z 16. 3. 2020 už vykonávajú aj hliadkovanie pred nemocnicami.[15]

Obecná polícia

V Slovenskej republike pôsobia aj neštátne zložky polície, najmä obecná polícia. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce[16].

Medzi úlohy obecnej polície patrí aj zabezpečovanie verejného poriadku v obci, pričom spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Obecná polícia podľa zákona ďalej napríklad dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonáva – okrem iného – rozhodnutia starostu a oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce. Zákon ustanovuje, že obecná polícia aj plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.[17]

Môžeme teda povedať, že obecná polícia môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu napríklad v tej rovine, že pri svojej hliadkovej činnosti môže vplývať na obyvateľov, aby sa zbytočne nezhlukovali na verejnosti. Môže takisto kontrolovať dodržiavanie obmedzení prevádzkovania určitých prevádzok. V prípade, ak by určité zistenia prekračovali rámec jej pôsobnosti (resp., pôsobnosti obce), mala by ich obecná polícia notifikovať štátnym orgánom alebo Policajnému zboru.

Policajti obecnej polície tiež disponujú viacerými efektívnymi oprávneniami využiteľnými na predchádzanie šírenia vírusového ochorenia Covid-19. Ide napríklad o oprávnenie vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania, či o oprávnenie prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce (ide o všeobecné oprávnenia podľa § 8 ods 1 zákona o obecnej polícii). Aj obecná polícia má oprávnenie otvoriť byt, a to za obdobných podmienok, ako Policajný zbor.[18]

Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho právaE-mail:  jan.skrobak@flaw.uniba.sk


[1] Česko má první tři vyléčené z koronaviru. Nakažených je 344. In idnes.cz [online], 16.03.2020, 16:16, aktualizované 18:05 [cit. 2020-03-16]. Dostupné na internete: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-vyleceni-usti-zdravi-nakazeni-ustecko.A200316_161712_domaci_remy

[2] SABO, K.: Nakazená sekretárka môže ochromiť košickú políciu. In kosice.korzar.sme.sk [online], 14.03.2020, 0:17 [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22358398/nakazena-sekretarka-moze-ochromit-najvacsie-oddelenie-35-policajtov-je-v-karantene.html

[3] SABO, K.: Všetky testy košických policajtov na koronavírus sú negatívne. In kosice.korzar.sme.sk [online], 14.03.2020, 20:56, aktualizované 15.03.2020, 13:11 [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22358852/vacsina-testov-kosickych-policajtov-na-koronavirus-je-negativna.html

[4] Policisté nesmějí kontrolovat lidi ani auta, nařídil jejich prezident. In idnes.cz [online], 15.03.2020, 12:15 [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete:

[5] Skontrolujte si ich radšej sami, možno tam nájdete užitočné zdravotnícke pomôcky vrátane rúška.

[6] Podľa § 34 zákona o Policajnom zbore každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33 tohto zákona a oprávnení podľa osobitných predpisov.

[7] Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bratislave: Maďarský vodič nerešpektoval aktuálne bezpečnostné opatrenia na hraničnom priechode. Reakcia policajtov bola nekompromisná! In facebook.com, 15.03.2020 [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://www.facebook.com/KRPZBA/

[8] O ústavnoprávnom inštitúte núdzového stavu som písal v prvej časti tejto série článkov (pozri ŠKROBÁK, J.: Správne právo v časoch pandémie koronavírusu : Časť prvá: Núdzový Stav(?) In COMENIUS, odborný blog, 15.03.2020 [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/15/spravne-pravo-v-casoch-pandemie-koronavirusu-cast-prva-nudzovy-stav/).

Od vydania tohto článku došlo k vyhláseniu núdzového stavu (večer 15. marca 2020), ale zatiaľ len vo veľmi obmedzenom rozsahu.

[9] K pojmu verejný poriadok pozri VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť. 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer a PraF UK, 2017, s. 130.

[10] Podľa tohto ustanovenia vláda Slovenskej republiky môže v súlade s Kódexom schengenských hraníc nariadením vlády ustanoviť, že sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá danej situácii. Počas dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútorných hraniciach sa primerane uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce kontrolu hraníc na vonkajšej hranici.

[11] Podľa tohto ustanovenia ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby (…) a vec neznesie odklad (…), policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Takéto oprávnenia má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza zomretá osoba. Ak by teda došlo k vzniku dôvodného podozrenia, že v byte by sa nachádzala osamelá osoba, ktorá trpí ochorením Covid-19 a napríklad upadla do bezvedomia, polícia by mohla byt otvoriť postupom, ktorý upravuje zákon o PZ.

[12] Pozri § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

[13] Pozri § 9a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

[14] Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: Vojaci pomáhajú na hraniciach s kontrolami a s informačnou kampaňou v súvislosti s koronavírusom In mod.gov.sk [online], 11.03.2020 [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://www.mod.gov.sk/46744-sk/vojaci-pomahaju-na-hraniciach-s-kontrolami-a-sinformacnou-kampanou-vsuvislosti-s-koronavirusom/

[15] Minúta po minúte. In Denník N [online], 16.03.2020, 17:25. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/minuta/1804582/

[16] Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (v článku aj len „zákon o obecnej polícii“).

[17] V tomto odseku sa uvádza výber z oprávnení a úloh obecnej polície podľa § 3 ods. 1 zákona o obecnej polícii.

[18] Podľa § 11 ods. 1 zákona o obecnej polícii § 11 ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.