Pre autorov

Comenius blog je platforma určená primárne pre zamestnancov, doktorandov, členov Vedeckej rady, členov Alumni klubu a externých spolupracovníkov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor musí dodržať nasledujúce podmienky:

1.         Základné ustanovenia

1.1       Prevádzkovateľom COMENIUS odborného blogu na webovom sídle www.comeniusblog.flaw.uniba.sk je Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo nám. č. 6, 811 00 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

1.2       Súhlas s týmito podmienkami blogovania je nevyhnutným predpokladom aktívneho využívania tohto priestoru na prezentovanie svojich názorov. Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje autor príspevku zaslaním príspevku na e-mailovú adresu comenius@flaw.uniba.sk. Do predmetu správy je potrebné napísať: COMENIUS odborný blog.

1.3       V prípade záujmu o publikovanie textu je autor povinný zaslať text vo formáte .doc alebo .docx na e-mailovú adresu comenius@flaw.uniba.sk. Následne tento text po formálnej a materiálnej stránke posúdi Redakčná rada. V prípade gramatických úprav je text zaslaný autorovi, ktorý má právo sa k pripomienkam vyjadriť. Text je publikovaný po odsúhlasení finálnej verzie autorom a Redakčnou radou. Na publikovanie odborného príspevku nie je právny nárok.

1.4       Publikovanie odborného príspevku nezakladá nárok na odmenu pre autora. Autori nemôžu od Prevádzkovateľa požadovať žiadnu odmenu, protihodnotu alebo odplatu za publikovanie obsahu na COMENIUS odborného blogu, ani žiadnu náhradu nákladov súvisiacu s vytvorením, zverejnením alebo publikovaním obsahu.

1.5       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do obsahu, formy a štruktúry comenius.flaw.uniba.sk, vrátane zmeny podmienok publikovania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade podstatnej zmeny podmienok publikovania budú návštevníci webového sídla comeniusblog.flaw.uniba.sk upozornení prostredníctvom  osobitného oznamu na tomto webovom sídle.

2.         Práva a povinnosti autora

2.1       Autor je oprávnený na COMENIUS odbornom blogu slobodne šíriť svoje názory, ktoré však nesmú zasahovať do práv tretích osôb. Nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, skreslené, zavádzajúce či neúplné, ktoré by mohli poškodiť práva iných osôb.

2.2       Autor nesmie zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi SR a podmienkami publikovania odborného príspevku. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa, náboženského presvedčenia či sexuálnej orientácie, propagácia nelegálnych strán, hnutí a organizácií, vyzývanie/podnecovanie/nabádanie k trestnej činnosti, schvaľovanie trestnej činnosti alebo konania v rozpore s právnymi predpismi. Rovnako je neprípustná propaganda, t.j. rozširovanie názorov a informácií, ovplyvňujúcich postoje a konania jednotlivcov či skupín s cieľom ich zmeny. Výslovne zakázaná je aj pornografia, ďalej konanie, ktoré má za následok porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje Prevádzkovateľa.

2.3       Autor nesmie využívať odborné príspevky na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, PR článkov alebo inzercie, pokiaľ mu to nebolo výslovne povolené Prevádzkovateľom. Za reklamu sa považuje akékoľvek obrazové, textové či multimediálne komerčné posolstvo, ale aj výzvy na súkromné peňažné zbierky.

2.4       Autor nesmie využívať COMENIUS odborný blog na reklamu/propagáciu politických strán, hnutí, osôb kandidujúcich v akýchkoľvek voľbách a rovnako nesmie byť COMENIUS odborný blog využitý na propagáciu združení alebo činnosti občianskych aktivistov.

2.5       Autor nemá automaticky nárok/právo na umiestnenie svojich článkov/textov na titulnej strane comeniusblog.flaw.uniba.sk. Prevádzkovateľ môže z titulnej strany stiahnuť článok alebo všetky články autora aj bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu, zvlášť v prípade, že obsah zverejnený na COMENIUS odborného blogu porušuje tieto pravidlá blogovania.

3.         Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1       Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti commeniusblog.flaw.uniba.sk. Autor nemá nárok na akúkoľvek úhradu škody, odplatu alebo kompenzáciu spôsobenú alebo súvisiacu s používaním comeniusblog.flaw.uniba.sk.

3.2       Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný a zverejnený autorom na COMENIUS odbornom blogu týmito spôsobmi:

  • Na propagáciu Prevádzkovateľa prostredníctvom oficiálneho webového sídla alebo profilov na sociálnych sieťach (bez nároku na odmenu pre autora);
  • Na propagáciu stránky comeniusblog.flaw.uniba.sk (bez nároku na odmenu pre autora).

3.3       V prípade rozhodnutia Prevádzkovateľa zverejniť príspevok v tlačnej podobe, je takéto zverejnenie podmienené súhlasom autora.

3.4       Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z comeniusblog.flaw.uniba.sk obsah, ktorý porušuje platné právne predpisy SR alebo tieto podmienky publikovania.

4.         Ochrana osobných údajov

4.1       Spracúvanie osobných údajov v rámci comeniusblog.flaw.uniba.sk podlieha režimu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

4.2       Na spracúvanie osobných údajov autorov alebo tretích strán sa v plnom rozsahu vzťahujú Podmienky ochrany súkromia, dostupné na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov. Podmienky ochrany súkromia poskytujú zrozumiteľné informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR.

5          Autorské práva

5.1       Obsah vytvorený a zverejnený autorom na stránkach comeniusblog.flaw.uniba.sk je vlastníctvom autora, ktorému Prevádzkovateľ poskytuje priestor. Prevádzkovateľ k obsahu autora nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s autorom blogu využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom odborného príspevku zašle na zverejnenie.

5.2       Autor nesmie vo svojom odbornom príspevku pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s autorským zákonom v súlade s citačnými normami platnými na PrafUK.

5.3       Autor nesmie používať vo svojich textoch obrázky, fotografie, resp. akékoľvek autorské diela z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv k týmto autorským dielam nedal súhlas na ich použitie. Ak autor súhlas nositeľa autorských práv k dielu má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ obrázok/fotografia/autorské dielo pochádza.