Vyjadrenie objektívnej stránky skutkovej podstaty priestupku na internetovej stránke štátneho orgánu

Úvod

Priestupok tvorí najčastejší druh protiprávneho konania, s ktorým sa ľudia dennodenne stretávajú a ktorý je typicky spojený s vedením vozidla v cestnej premávke. Skutkové podstaty priestupkov pritom môžeme nájsť vo veľkom množstve právnych predpisov so značne rozdielnym chráneným záujmom, t. j. objektom. Sme tradične zvyknutí, že skutková podstata je opisná a tak priamo vyjadruje všetky svoje znaky v texte ustanovenia. V prípade, ak na niektorý znak iba odkazuje, štandardne odkazuje na iné ustanovenie rovnakého právneho predpisu.

Iná situácia však nastáva v prípade dvoch priestupkov, ktorých objasňovanie a prejednanie v blokovom konaní je zverené výlučne Vojenskej polícii a ktorých fakultatívne znaky objektívnej stránky sú vyjadrené na internetovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), pričom tieto znaky sa aj pravidelne menia. Prvým priestupkom je neoprávnený vstup do vojenského obvodu v čase vyhláseného dočasného zákazu vstupu podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vojenských obvodoch“). Druhý priestupok potom spočíva v neoprávnenom vykonaní letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (ďalej len „dron“) nad vojenským konvojom podľa zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Vojenskej polícii“). V nasledujúcej časti príspevku preto bližšie priblížime uvedené priestupky a poukážeme na ich časti, ktoré z pohľadu aplikačnej praxe nie sú vhodne upravené.

Informácie v tomto príspevku vychádzajú z právneho stavu účinného k 10. máju 2024.

Vstup do vojenského obvodu v čase dočasného zákazu vstupu

V tomto prípade považujeme za nutné pre pochopenie okolností najprv definovať, čo je vojenský obvod. Legálnu definíciu obsahuje priamo zákon o vojenských obvodoch, podľa ktorého „vojenský obvod je územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu.“[1] Inými slovami povedané, vojenský obvod je priestor, kde sa vykonáva výcvik rôznych štátnych zložiek, výskum a vývoj zbrojárskych technológií a iné činnosti v prospech obrany a bezpečnosti štátu. Tento priestor, režim vstupu a vjazdu vozidiel, ako aj osobitné zákazy sú upravené práve zákonom o vojenských obvodoch. V súčasnosti sa v Slovenskej republike nachádzajú tri vojenské obvody, in concreto Záhorie, Lešť a Valaškovce.[2]

Vo vojenských obvodoch je vykonávaná činnosť, pri ktorej hrozí reálne ohrozenie života a zdravia osôb, a preto je vstup a vjazd do priestorov obvodu kontrolovaný Vojenskou políciou, pričom nerešpektovanie týchto pravidiel je priestupkom. Priestupky podľa zákona o vojenských obvodoch môže v prejednať v blokovom konaní[3] a objasňovať[4] iba Vojenská polícia. Prejednanie priestupkov v správnom konaní[5] je potom zverené ministerstvu.

Tento príspevok sa zameriava na jeden konkrétny priestupok, a to neoprávnený vstup osoby do vojenského obvodu v čase vyhláseného dočasného zákazu vstupu, ktorého skutková podstata znie:

Priestupku sa dopustí ten, kto vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa vykonávajú činnosti podľa § 9a ods. 1 písm. b).[6]

V tomto prípade objektívna stránka obsahuje priamo aj fakultatívne znaky skutkovej podstaty priestupku, a to miesto a čas spáchania. Miesto spáchania sa viaže na tú časť vojenského obvodu, kde v tom čase prebiehajú cvičenia alebo iné činnosti, pri ktorých môže byť ohrozený život a zdravie osôb. Týmto je zároveň vyžadovaný aj konkrétny čas spáchania ako ďalší fakultatívny znak objekivnej stránky skutkovej podstaty priestupku. Zákon o vojenských obvodoch priamo ukladá aj povinnosť každej osobe vstupujúcej na územie vojenského obvodu spočívajúcu v preverení, či vo vojenskom obvode nie je vyhlásený dočasný zákaz vstupu.[7] Podľa zákona osoba môže túto informáciu preveriť „osobne alebo telefonicky na obecnom úrade obce susediacej s územím vojenského obvodu alebo na úradnej tabuli tejto obce[8] alebo „na webovom sídle ministerstva alebo obce susediacej s územím vojenského obvodu, ak obec má zriadené webové sídlo[9]

Zákon o vojenských obvodoch v tomto prípade odkazuje na Harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva[10] a ktorý sa vydáva vždy na obdobie jedného mesiaca. Harmonogram obsahuje informácie o vyhlásenom dočasnom zákaze vstupu pre konkrétne dni a na konkrétne časti vojenského obvodu.

Ako určitý nedostatok možno v tomto prípade hodnotiť nedostatočnú informovanosť verejnosti o vyhlásenom dočasnom zákaze vstupu, nakoľko v priestoroch vojenského obvodu často nie je dostupný signál pre pripojenie na internet ani na telefonovanie a z tohto dôvodu si osoby priamo vstupujúce do vojenského obvodu už technicky nedokážu skontrolovať vyhlásenie dočasného zákazu vstupu. Samozrejme, túto skutočnosť si môžu osoby preveriť vopred, a to aj inými spôsobmi, ale v harmonograme môže byť kedykoľvek vykonaná zmena, napr. predĺženie dočasného zákazu vstupu na konkrétny deň, a preto je vhodné preveriť túto informáciu tesne pred vstupom do vojenského obvodu, čo však už s ohľadom na vyššie uvedené nemusí byť možné.

Túto skutočnosť však nie je podľa nášho názoru možné hodnotiť ako nedostatok právnej úpravy, pričom aj podľa poznatkov z aplikačnej praxe sa pri využívaní tejto skutkovej podstaty priestupku nevyskytujú vážne komplikácie spojené so spôsobom vyhlasovania dočasného zákazu vstupu do vojenského obvodu.

Neoprávnený let dronu nad vojenským konvojom

Novelou zákona o Vojenskej polícii s účinnosťou od 1. februára 2023 bola vytvorená nová skutková podstata priestupku spočívajúca v neoprávnenom vykonaní letu dronom nad vojenským konvojom alebo vojenským transportom v znení:

Priestupku sa dopustí ten, kto poruši zákaz činnosti bezpilotného lietadla v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.“[11]

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 457/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, je dôvodom pre vytvorenie citovanej skutkovej podstaty priestupku zvýšenie bezpečnostnej hrozby spočívajúce v neoprávnených preletoch dronov nad vojenskými objektami a vojenskými konvojmi.

Citovaná skutková podstata explicitne obsahuje aj dva fakultatívne znaky objektívnej stránky, a to miesto a čas spáchania. V tomto prípade, na rozdiel od skutkovej podstaty neoprávneného vstupu do vojenského obvodu v čase dočasného zákazu vstupu, skutková podstata priamo odkazuje aj na webové sídlo ministerstva, na ktorom má byť zverejnená trasa a termín presunu konvoja.[12] Preskúmaním webového sídla ministerstva však zistíme, že posledné oznámenia o vojenských konvojoch sú z roku 2022 a novšie informácie neboli zverejnené, t. j. od vytvorenia skutkovej podstaty priestupku neoprávneného letu dronom nad vojenským konvojom v roku 2023 neboli zverejnené informácie o konvojoch ani jeden krát.

Práve táto skutočnosť priamo súvisí aj s hlavným nedostatkom úpravy citovanej skutkovej podstaty priestupku de lege lata, pre ktorý je tento priestupok de facto obsolétny a nie je ho možné v aplikačnej praxi využiť  pre ochranu vojenských konvojov. Z bezpečnostného hľadiska, a to najmä v súčasnej bezpečnostnej situácií, nie je možné vopred zverejniť trasu a termín presunu vojenského konvoja, nakoľko zverejnením tejto informácie dochádza k priamemu ohrozeniu tohto konvoja. Vojenské konvoje majú rôznu podobu, a to od niekoľko kilometrov dlhých kolón vojenskej techniky, cez prevozy nebezpečného materiálu ako sú výbušniny a munícia, až po prevozy chránených osôb. Ochranu a sprevádzanie uvedených konvojov vykonáva Vojenská polícia, v niektorých prípadoch v súčinnosti aj s Policajným zborom, pričom jedným z prvkov ochrany je aj utajenie konvoja v čo najväčšej možnej miere. Práve z tohto dôvodu zverejnenie informácií o týchto konvojoch ex ante nie je možné a preto nie je možné ani naplnenie znakov skutkovej podstaty priestupku neoprávneného letu dronom nad vojenským konvojom.

Aby bolo možné využiť skutkovú podstatu priestupku neoprávneného letu dronom nad vojenským konvojom, je podľa nášho názoru potrebná zmena znenia skutkovej podstaty, napr. v znení de lege ferenda:

Priestupku sa dopustí ten, kto poruši zákaz činnosti bezpilotného lietadla v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme.“[13]

Navrhované znenie ponecháva časť skutkovej podstaty bez zmeny rešpektujúc zakázanú výškovú hranicu 120 metrov, ale vypúšťa povinnosť zverejnenia trasy a termínu presunu konvoja. Na jednej strane možno takúto zmenu hodnotiť ako neadekvátnu z dôvodu porušenia princípu právnej istoty, ktorý spočíva v stanovení „[…] jasných, vopred daných a všeobecne poznateľných pravidiel […],“[14] pričom ak nebudú informácie o konvoji vopred zverejnené, občania nebudú vedieť, v ktorom mieste a čase je let dronom vlastne zakázaný.

Na strane druhej, pre zabezpečenie efektívnej ochrany konvojov je potrebné, aby bol let dronmi ponad nimi zakázaný, a to aj bez predchádzajúceho zverejnenia informácií o konvoji. Nakoľko bežný operátor dronu vykonávajúci let na súkromné účely má povinnosť lietať s dronom na vizuálny kontakt,[15] t. j. vždy musí mať priamu viditeľnosť na dron, mal by možnosť všimnúť si prechádzajúci konvoj a tým by vedel, že do tohto priestoru nemôže vletieť.  Vizuálne potvrdenie prechádzajúceho konvoja s ohľadom na povinnosť lietať na priamu viditeľnosť považujeme za dostatočné pre naplnenie znakov skutkovej podstaty priestupku neoprávneného letu dronom nad vojenským konvojom, a to aj za dodržania princípu právnej istoty.

Záver

Priestupky priblížené v tomto príspevku sú špecifické, a to nie len odkazom na fakultatívne znaky skutkovej podstaty na internetovú stránku ministerstva, ale aj striktným vymedzením subjektu oprávneného na ich prejednanie v blokovom konaní a objasňovanie.

Prvý z analyzovaných priestupkov je v aplikačnej praxi často realizovaný, či už v blokovom konaní, alebo konaní správnom. A contrario, druhý priestupok spočívajúci v neoprávnenom lete dronom nad vojenským konvojom je priestupkom novým, avšak v praxi nikdy nerealizovaným. Túto skutočnosť je možné vnímať ako závažný nedostatok, nakoľko objektom priestupku sensu lato je ochrana a bezpečnosť štátu a z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť aplikovateľnosť skutkovej podstaty do aplikačnej praxe, čo je v súčasnosi možné iba jej zmenou.

Aj keď cieľom tohto príspevku nie je vyčerpávajúca analýza predstavených skutkových podstát priestupkov, môže príspevok poskytnúť základný náhľad do uvedenej problematiky a poukázať na netradičné využitie komunikačných technológií vo verejnej správe aj v oblasti správneho práva trestného.

Mgr. Martin Krajči, externý doktorand, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave


[1] § 2 ods. 1 zákona o vojenských obvodoch.

[2] K tomu pozri nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nekorších predpisov.

[3] K tomu pozri poznámku pod čiarou č. 14a k § 86 písm. g) zákona o priestupkoch.

[4] § 58 ods. 3 písm. b) zákona o priestupkoch.

[5] § 10 ods. 6 zákona o vojenských obvodoch.

[6] § 10 ods. 1 písm. g) zákona o vojenských obvodoch.

[7] § 9a ods. 3 zákona o vojenských obvodoch.

[8] § 9a ods. 3 písm. a) zákona o vojenských obvodoch.

[9] § 9a ods. 3 písm. b) zákona o vojenských obvodoch.

[10] Harmonogram vojenských cvičení je dostupný online na adrese webového sídla ministerstva https://www.mosr.sk/harmonogram-vojenskych-cviceni-na-uzemi-vojenskych-obvodov/ [cit. 2024-05-10].

[11] § 37d ods. 1 písm. e) zákona o Vojenskej polícii.

[12] Upozornenia na presuny vojenskej technicky sú dostupné online na adrese webového sídla ministerstva https://www.mosr.sk/upozornenia-na-presuny-vojenskej-techniky/ [cit. 2024-10-10].

[13] Navrhované znenie § 37d ods. 1 písm. e) zákona o Vojenskej polícii.

[14] OTTOVÁ, E.. Teória práva. 3. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2010, s. 91.

[15] Čl. 5 ods. 2 rozhodnutia Dopravného úradu č. 2/2019, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a vyhlasuje zákaz vykonania letu určitých kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ktoré je vydané v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.