Online študentská právna poradňa v čase pandémie

Už niekoľko rokov sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského realizujú rôzne formy klinického vzdelávania (právne kliniky[1]) zabezpečované Ústavom klinického právneho vzdelávania. Napriek tomu, že Ústav klinického právneho vzdelávania pozostáva len z troch zamestnancov, z hľadiska kreativity a rozvoja tohto klinického vzdelávania tento „detail“ nie je vôbec citeľný. Možno teda bez akýchkoľvek pochybnosti skonštatovať, že klinické vzdelávanie sa naplno etablovalo v rámci štúdia na akomkoľvek stupni vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a teší sa čoraz väčšej popularite a záujmu.[2]

            Pandémia vírusu COVID-19 zasiahla celú našu spoločnosť bez rozdielu a nastolila otázky, ktorými sme sa dovtedy nemuseli zaoberať. V prvom rade išlo o otázky týkajúce sa bezprostredného prežitia tohto ochorenia a prevencií pred nakazením sa týmto ochorením. Na druhej strane však vznikli aj sekundárne problémy v súvislosti s opatreniami v boji proti tomuto ochoreniu, a to rôzne právne problémy týkajúce sa najmä oblasti pracovného práva a občianskeho práva. A v tomto momente prišlo na radu klinické vzdelávanie.

PANDÉMIA VÍRUSU COVID-19 A KLINICKÉ VZDELÁVANIE

            Už počas letného semestra (resp. počas dištančnej výučby) v rámci povinného predmetu pre tretí ročník bakalárskeho stupňa štúdia s názvom „Zručnosti a schopnosti právnického povolania“, ktorý zabezpečoval Ústav klinického právneho vzdelávania spolu s doktorandmi z rôznych katedier a ústavov (Ústav európskeho práva, Katedra medzinárodného práva, Katedra ústavného práva, Katedra občianskeho práva a Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky), sme sa snažili do výučby aplikovať aspekty pandémie vírusu COVID-19 vzhľadom k prijímanej legislatíve a objavujúcim sa právnym problémom v súvislosti s pandémiou COVID-19.

            Už počas letného semestra sa na našej univerzite sformovala iniciatíva „Univerzita koná“, ktorá spočívala v tom, že sa študenti a pedagógovia z viacerých fakúlt Univerzity Komenského zapojili do pomoci v rôznych formách v boji s pandémiou COVID-19.[3] Takmer okamžite po sformovaní sa tejto iniciatívy sa začali aktivizovať študenti Právnickej fakulty a vytvárať rôzne iniciatívy za účelom poskytnutia právnej pomoci osobám postihnutým dopadmi pandémie COVID-19. Nad týmito aktivitami, však Právnická fakulta Univerzity Komenského nemohla prevziať záštitu, vzhľadom k tomu, že poskytovať právne služby môžu v zmysle zákona o advokácii výlučne advokáti zapísaní v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.[4] Avšak práve na základe týchto iniciatív sa začalo uvažovať nad modelom, ktorý by bol schopný uskutočniť kompromis – zapojiť študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského a zároveň, aby táto pomoc bola vykonávaná pod dozorom kvalifikovaných osôb – advokátov, eventuálne právnikov.

            Zrodil sa teda nápad použiť model Študentskej právnej poradne ako etablovaného, fungujúceho predmetu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, pričom sa však vecne obmedzil jej predmet len na právne problémy/otázky týkajúce sa dopadov pandémie COVID-19 (občianskoprávne nároky, výklad nových právnych predpisov, nároky v oblasti kultúry, cestovného ruchu a pod.).[5]

            Do novovytvoreného projektu „ONLINE Študentskej právnej poradne v čase pandémie“ sa zapojilo viac ako 30 študentov z viacerých ročníkov (bakalárskeho aj magisterského študijného programu), ktorí poskytli právne analýzy približne k 15 prípadom, týkajúcim sa dopadov pandémie COVID-19. Prípady sa týkali viacerých rôznych právnych problémov ako storno podmienky týkajúce sa programu Work&Travel, posúdenie zákonnosti výpovede, nevyplatenie mzdy, odstúpenie od kúpnej zmluvy, storno podmienky týkajúce sa leteniek či exekúcia Sociálnej poisťovne. Pre hospodárne a efektívne fungovanie tohto projektu bol vytvorený manuál s pokynmi pre študentov, pričom na vypracovanie analýzy mali študenti po získaní všetkých podkladov 3 pracovné dni, pričom lehota na dopracovanie po kontrole advokátom bola stanovená na maximum 2 pracovné dni. Napriek tomu, že sa tento projekt realizoval cez záver letného semestra, resp. skúškové obdobie, je potrebné uviesť, že študenti sa s nedostatkom času popasovali na výbornú. Na záver každého prípadu sa za účelom spätnej väzby zaslal všetkým dotknutým stranám dotazník spokojnosti (po jednom študentom, klientovi a dozorujúcemu advokátovi).

            Pre fungovanie tohto projektu bola nevyhnutná aj koordinácia medzi dozorujúcimi advokátmi/právnikmi a študentmi. Túto úlohu plnili fakultní koordinátori, šiesti doktorandi z katedry občianskeho práva, ústavu európskeho práva a katedry právnych dejín a právnej komparatistiky. Napriek tomu, že sa tento projekt vytvoril „za pochodu“ behom pár dní, nenastal behom jeho fungovania závažnejší komunikačný problém. Bolo to spôsobené najmä skvelou organizáciou pod vedením JUDr. Márie Havelkovej, PhD.doc. JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD., ktorých vynikajúca spolupráca napriek časovému zhonu dokázala vytvoriť ukážkové podmienky pre realizáciu tohto projektu.

            Veľká vďaka patrí samozrejme aj zapojeným dozorujúcim advokátom/právnikom, ktorí sa podujali na pomoc v týchto zložitých pandemických časoch nad rámec svojej pracovnej vyťaženosti s jediným cieľom – pomôcť nezištne iným. Ďakujeme preto za obetavú pomoc a rady: advokátskej kancelárii Stentors, advokátskej kancelárii LÖWY & LÖWY, advokátskej kancelárii Grand Oak Legal, s. r. o., advokátskej kancelárii SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., advokátskej kancelárii KADUC & partners, advokátskej kancelárii Strémy, s. r. o., advokátskej kancelárii STANĚK VETRÁK & PARTNERI, advokátskej kancelárii PAVOL CVIK – ADVOKÁT, s. r. o., advokátskej kancelárii Mgr. Peter Serina, JUDr. Dominikovi Schronkovi a Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD.

            Záverom treba oceniť aj proaktívny prístup pána dekana, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., bez ktorého by nebolo možné tento projekt uskutočniť a ktorý dlhodobo umožňuje neustály vývoj a posun v aplikácii klinického vzdelávania v rámci študijných programov realizovaných na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, za čo mu patrí obrovská vďaka.

VÝZNAM PRAKTICKÉHO VZDELÁVANIA

            Aj projekt „Online Študentskej právnej poradne v čase pandémie“ ako aj ďalšie klinické predmety realizované na Právnickej fakulte Univerzity Komenského dokazujú, že praktické (klinické) vzdelávanie má význam z viacerých dôvodov. Asi najvýstižnejšie sa dajú tieto dôvody ilustrovať na nasledujúcom výroku, ktorý som si prevzal od kolegov z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Rovnako ako na uvedenej (Lekárskej) fakulte učia liečiť mladých medikov pod dozorom, aby si vyskúšali aplikovať svoje teoretické vedomosti v praxi, avšak zároveň, aby ak urobia chybu alebo si nie sú istí, mohli využiť rady skúsenejšieho dozorujúceho lekára. Rovnakým náhľadom by sme mali vnímať aj štúdium práva, ako možnosť nadobudnúť istý teoretický základ, pričom klinické vzdelávanie by malo slúžiť na aplikáciu týchto poznatkov v praxi na reálne prípady pod dozorom skúsených právnikov. Správnosť tohto prístupu potvrdzuje aj každým rokom rastúci záujem o klinické formy vzdelávania zo strany študentov, ale aj praktizujúcich právnikov, ktorí chcú prispieť k inovatívnemu vzdelávaniu budúcich generácii právnikov. Samozrejme nemenej dôležitým faktom je, že je to aj obohacujúca zábava objavovať zákutia práva s ktorými sa bežne napr. popri práci v advokátskej kancelárii študenti nestretnú.

Opätovne sa ukázalo, aké dôležité sú klinické formy vzdelávania na Právnickej fakulte Komenského pre formovanie budúcich právnikov, keďže boli ochotní sa zapojiť a aplikovať svoje nadobudnuté znalosti v záujme pomôcť ľudom postihnutým pandémiou vírusu COVID-19 s ich právnymi problémami.[6] Zároveň úspešne reprezentovali aj Právnickú fakultu Univerzity Komenského po boku ďalších študentov z rôznych fakúlt v iniciatíve „Univerzita koná“. Podľa môjho názoru tým plnohodnotne naplnili odkaz J. A. Komenského, ktorý spočíva v jeho slávnej revolučnej myšlienke o „škole hrou“.[7]

Klinické vzdelávanie je budúcnosťou právneho vzdelávania v 21. storočí a je mi preto nesmiernou cťou, že môžem byť jeho súčasťou a prispieť tak k výchove mladých právnikov tvorivejším spôsobom.[8]

Autor: Mgr. Adam Köszeghy, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, email: adam.koszeghy@flaw.uniba.sk


[1] V súčasnosti najmä Právna klinika pre komunity, Klinika neziskového sektora a Študentská právna poradňa a mnoho ďalších kliník, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich semestroch v novom magisterskom študijnom programe právo. Patria však medzi ne aj stáže a simulované súdne spory (Moot Courts).

[2] O fungovaní klinického vzdelávania vyšlo od jeho zavedenia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského veľa zaujímavých článkov, čo potvrdzuje tézu o jeho populárnosti a etablovaní v modernom právnom vzdelávaní v 21. storočí. Pozri napríklad, dostupné na internete: <https://www.najpravo.sk/clanky/klinicke-pravne-vzdelavanie-na-pravnickej-fakulte-univerzity-komenskeho-v-bratislave.html>; <https://www.najpravo.sk/clanky/pravna-klinika-neziskoveho-sektora.html>; <https://www.najpravo.sk/clanky/studentska-pravna-poradna-na-pravnickej-fakulte-univerzity-komenskeho-v-bratislave.html>; <https://www.najpravo.sk/clanky/studenti-pravnickej-fakulty-univerzity-komenskeho-v-bratislave-pomohli-v-uplynulom-semestri-slovenskym-start-upom.html>; <https://www.najpravo.sk/clanky/street-law-na-skolach-ako-nastroj-boja-proti-extremizmu.html>; <https://www.najpravo.sk/clanky/studenti-pravnickej-fakulty-uk-sa-v-uplynulom-semestri-venovali-aj-teme-mestskej-zelene.html> a iné. [cit. 2020-08-14].

[3] Pre viac informácii o rôznych formách pomoci naprieč Univerzitou Komenského, pozri na internete: <https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/univerzita-kona/>. [cit. 2020-08-14].

[4] Pozri § 1 ods. 3 a § 2 a 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20190101>. [cit. 2020-08-14].

[5] Bližšie pozri informácie o klinickom vzdelávaní. Dostupné na internete: <https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania/online-studentska-pravna-poradna-v-case-pandemie/>. [cit. 2020-08-14].

[6] K projektu „Online študentskej právnej poradne v čase pandémie“ boli publikované dva články: Prvý z dielne riaditeľky Ústavu klinického právneho vzdelávania, doc. JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD., dostupné na internete: <https://uniba.sk/detail-aktuality/browse/1/back_to_page/aktuality-1/article/studenti-prava-podporili-vlnu-solidarity/> a druhý nemenej výborný článok zástupkyne riaditeľky Ústavu klinického právneho vzdelávania, JUDr. Márie Havelkovej, PhD., dostupné na internete: <https://www.najpravo.sk/clanky/studenti-pravnickej-fakulty-uk-a-advokati-sa-spojili-aby-pomohli-v-case-pandemie.html>. [cit. 2020-08-14].

[7] Je možno vecou náhody, ale práve v tomto roku si pripomíname 350. výročie úmrtia J. A. Komenského ako významného pedagóga, po ktorom je pomenovaná práve naša univerzita. Bližšie pozri: <https://uniba.sk/o-univerzite/historia/j-a-komensky/>. [cit. 2020-08-14].

[8] Autor sa momentálne podieľa na výučbe v rámci Právnej kliniky pre komunity, Právnej kliniky neziskového sektora, Študentskej právnej poradne a predmetu Zručnosti a schopnosti právnického povolania.