Paradox novely Trestného zákona v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti

Prijatím zákona č. 105/2022 Z. z., došlo s účinnosťou od 01.05.2022 k novelizácii Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“), ktorou sa okrem iného upravujú skutkové podstaty drogových trestných činov v § 171 a § 172 Trestného zákona. V súvislosti s drogovou trestnou činnosťou je od tohto momentu preto potrebné rozlišovať, či v prípade aplikácie príslušných ustanovení pôjde o znenie Trestného zákona účinného do 30.04.2022 alebo v znení účinnom od 01.05.2022. Ako cieľ novej právnej úpravy bolo deklarované odstránenie problému spočívajúcom v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov a užívateľov marihuany, a zároveň zníženie už uložených trestov za trestné činy, ktoré budú po novom trestané miernejšie.[1]

Kým do 30.04.2022 hrozil páchateľom za trestnú činnosť v súvislosti akoukoľvek drogou trest odňatia slobody až na tri roky, resp. až na päť rokov, ak išlo o neoprávnené prechovávanie drogy pre vlastnú potrebu (a prechovávanie vo väčšom rozsahu),[2] s účinnosťou od 01.05.2022 sa trestné sadzby v prípade páchateľov v súvislosti s drogami z rastliny rodu konopa upravili na sadzby až na jeden rok, resp. až na dva roky (v prípade neoprávneného prechovávania vo väčšom rozsahu),[3] pričom v prípade ostatných omamných a psychotropných látok trestné sadzby ostali nezmenené (až na tri roky, resp. jeden až päť rokov). Prechovávanie po akúkoľvek dobu je po novom posudzované v trestnej sadzbe tri až sedem rokov (v súvislosti s  látkami z rodu konopa) a pokiaľ dôjde k opakovanému spáchaniu skutku, teda naplneniu kvalifikačného znaku „už bol za taký čin odsúdený“ v sadzbe 5-10 rokov. Kvalifikácia ostatných látok ostala po novele nezmenená, to znamená, že za prechovávanie po akúkoľvek dobu hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3-10 rokov a v prípade, ak už bol za taký čin odsúdený, trest na 10-15 rokov.[4]

Novela zároveň rieši aj zmiernenie už uložených trestov páchateľom drogovej trestnej činnosti v súvislosti s látkami z rodu konopa, ktoré účinný predpis posudzuje menej prísne. Do Trestného zákona bolo vsunuté prechodné ustanovenie § 438j, podľa ktorého: „Trest odňatia slobody, ktorý nebol podmienečne odložený a ktorý bol právoplatne uložený pred 1. májom 2022 za čin, ktorý bol posúdený ako trestný čin podľa § 171 alebo § 172, a ktorý by bol po 30. apríli 2022 posúdený ako iný trestný čin alebo ako čin miernejšie trestný, súd po opätovnom posúdení pomerne skráti, ak dĺžka uloženého trestu odňatia slobody prevyšuje hornú hranicu trestnej sadzby pre taký čin po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, alebo ak vzhľadom na osobu páchateľa a okolnosti prípadu by bolo ponechanie pôvodnej dĺžky trestu odňatia slobody pre odsúdeného neprimerane prísne. Pritom súd prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej pre čin pred nadobudnutím a po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest. O pomernom skrátení trestu rozhoduje súd, v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva, a to aj bez návrhu.“ Týmto ustanovením sa zákonodarca rozhodol podľa vzoru prechodných ustanovení z trestného zákona z roku 1961 umožniť prehodnotenie a zníženie už uložených trestov,[5] avšak je dôvodné poukázať na nesprávne zaradenie procesnej časti prechodného ustanovenia[6] o príslušnosti súdu na rozhodnutie v danej veci, ktorá mala byť prijatá v Trestnom poriadku, ak by sme trvali na precíznom legislatívnom zakotvení.

V súvislosti s rozhodovaním o skrátení už uloženého trestu za drogovú trestnú činnosť v zmysle § 438j Trestného zákona môže dôjsť k paradoxnej situácii, ktorú načrtneme:

Odsúdený sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody za drogovú trestnú činnosť v súvislosti s rastlinami rodu Cannabis (konopa), na ktorý bol odsúdený podľa § 172 odsek 1 písmeno d), odsek 2 písmeno a) Trestného zákona účinného do 30.4.2022 a bol mu uložený trest odňatia slobody na samej spodnej hranici vo výmere 10 rokov (kvalifikačný znak – už bol za taký čin odsúdený, trestná sadzba 10-15 rokov). Jeho predchádzajúce odsúdenie, ktoré zakladalo kvalifikačný znak, že už bol za taký trestný čin odsúdený, však nebolo v súvislosti s marihuanou, ale v súvislosti s inou drogou. Pri skrátení trestu by preto súd nemohol aplikovať trestnú sadzbu § 172 odsek 2 Trestného zákona (5-10 rokov), nakoľko za taký trestný čin odsúdený nebol (pretože nešlo o totožnú drogu), a teda by nebola naplnená daná skutková podstata trestného činu. Odsúdenie bolo v súvislosti s omamnou a psychotropnou látkou, ktorá je v súčasnosti trestaná prísnejšie. Súd by teda trest skracoval podľa § 172 odsek 1 Trestného zákona, čiže by vychádzal z trestnej sadzby tri až sedem rokov, pričom by mal byť podľa § 438j Trestného zákona skrátený pomerne, t. j. keď bol v pôvodnom konaní uložený trest na samej spodnej hranici (10 rokov), aj teraz by sa ukladal na samej spodnej hranici (3 roky).

S popísanými okolnosťami sa v konaní o pomernom skrátení trestu vysporiadaval Okresný súd Nitra, pričom vo svojom odôvodnení uviedol, že na kvalifikačný znak „už bol za taký čin odsúdený“ nemôže prihliadnuť, pretože prvé odsúdenie nebolo v súvislosti s omamnými alebo psychotropnými látkami z rastliny rodu konopa, tak ako to vyžaduje § 172 odsek 2 Trestného zákona (účinného od 01.05.2022), ale v súvislosti s metamfetamínom, ktorý nová právna úprava nepostihuje, a preto bolo potrebné vychádzať z ustanovenia, ktoré bolo pre odsúdenú najmiernejšie. Súd zároveň uviedol, že ponechanie pôvodnej dĺžky trestu odňatia slobody by bolo pre odsúdenú neprimerane prísne a pri úvahách o výmere trestu vychádzal z pôvodne uloženého trestu 10 rokov a z rozmedzia trestnej sadzby, z ktorej súd vychádzal v pôvodnom konaní (10-15 rokov), zo vzájomného pomeru trestnej sadzby ustanovenej pre čin pred nadobudnutím a po nadobudnutí účinnosti novely Trestného zákona, tak ako to vyžaduje § 438j Trestného zákona. Ku dňu vydania uznesenia odsúdená vykonala 5 rokov 7 mesiacov a 17 dní z uloženého desaťročného trestu odňatia slobody, preto súd rozhodol tak, že trest, ktorý jej bol v pôvodnom konaní uložený, pomerne skrátil z 10-tich rokov na 5 rokov 7 mesiacov a 17 dní, pretože tento nebolo možné skrátiť pod už vykonanú časť trestu.[7]

Podľa účinnej právnej úpravy je pri posudzovaní skrátenia trestu paradoxne „výhodnejšie“ pre odsúdeného, keď jeho predchádzajúce odsúdenie, ktoré zakladalo kvalifikačný znak pri opätovnom sa dopustení trestnej činnosti za drogovú trestnú činnosť bolo za tvrdé drogy, nakoľko sa pri skrátení postupuje podľa § 172 odsek 1 Trestného zákona, teda v sadzbe tri až sedem rokov. Ak by bol páchateľ opätovne odsúdený za drogovú trestnú činnosť v súvislosti s marihuanou sadzba, v ktorej by súd trest následne rozhodoval o skrátení trestu je podľa § 172 odsek 2 Trestného zákona v tomto prípade 5-10 rokov. Novelou došlo k zmierneniu dlhodobo kritizovaných prísnych sadzieb za drogovú trestnú činnosť v súvislosti s rastlinami z rodu konopa. Prijatá právna úprava však spôsobila aplikačné problémy v súvislosti so správnou kvalifikáciou pri prechovávaní rôznych druhov drog (medzi nimi aj marihuany),[8] ale zároveň aj popísaný paradox, kedy odčlenením skutkovej podstaty predmetného trestného činu v súvislosti s marihuanou sa odsúdení dostávajú do výhodnejšej pozície, ak boli odsúdení za látky v súčasnosti trestané prísnejšie, nakoľko nie je možná aplikácia kvalifikačného znaku „už bol za taký čin odsúdený.“

Mgr. Erik Ploth, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, externý doktorand, erik.ploth@flaw.uniba.sk


[1] Dôvodová správa k zákonu č. 105/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

[2] § 171 Trestného zákona v znení účinnom do 30.04.2022

[3] § 171 Trestného zákona v znení účinnom od 01.05.2022

[4] § 172 Trestného zákona v znení účinnom od 01.05.2022

[5] Dôvodová správa k zákonu č. 105/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

[6] ŠAMKO, P. Zmeny v Trestnom zákone ohľadne drogových trestných činov a skracovanie trestov zo strany súdu. In: Právne listy. 19. marec 2022. Dostupné na: < http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1072-zmeny-v-trestnom-zakone-ohladne-drogovych-trestnych-cinov-a-skracovanie-trestov-zo-strany-sudu> [cit. dňa 2022-10-25]

[7] Uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 16.06.2022, sp. zn. 5Nt/15/2022

[8] ŠAMKO, P. Ako správne kvalifikovať drogové trestné činy po ostatnej novele Trestného zákona? In: Právne listy. 05. augusta 2022. Dostupné na: <http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1122-ako-spravne-kvalifikovat-drogove-trestne-ciny-po-ostatnej-novele-trestneho-zakona> [cit. dňa 2022-10-26]